keyboard_backspace Terug naar het nieuwsoverzicht

Terugkoppeling eerste consultatiefase (Q&A)

23-11-2021

Vragen en antwoord op basis van BuurtPeil OnlineTHEMA 1: De Woningen


Vraag 1: Kunnen de funderingspalen in het plan geboord worden en niet geheid in verband met oudere omliggende bestaande huizen?Antwoord: Te zijner tijd zal door onze adviseur in relatie tot de grondslag en de omgeving de funderingsmethodiek worden bepaald.

Vraag 2: Kan bij de verdeling van bouwlagen in het nieuwe plan worden gestreefd naar minimale inkijk (in de tuinen) van de bestaande bebouwing? Bijvoorbeeld: tweelaags in het centrum, en eenlaags aan de rand van het nieuwe plan?Antwoord: Tezamen met de stedenbouwers en Welstand zal worden bepaald welke beeldkwaliteit passend is voor dit plan voor een goede aansluiting met de omgeving.

Vraag 3: Worden ook levensloopbestendige woningen, zogenoemde seniorenwoningen, gerealiseerd?Antwoord: In het plan zullen woningen worden gerealiseerd waarvan bepaalde functies ook op de begane grond aanwezig zijn danwel optioneel worden aangeboden.

Vraag 4: Kunnen de sociale huurwoningen in het midden van de wijk worden gesitueerd, zodat de bestaande woningen aan de Peperstraat en Hendrikstraat overwegend meer vaste buren krijgen?Antwoord: De situering van de sociale huurwoningen zal worden afgestemd met woningstichting De Kernen die daar ook hun voorwaarden aan zullen stellen. Wij kunnen derhalve niet toezeggen of de woningen in het midden van de wijk zullen worden gesitueerd.

Vraag 5: Kunnen tiny houses in traditionele stijl met een off-grid systeem worden gebouwd op de binnenring? Dus woningen op zonne-energie en wind stroom, zonder aardgas eventueel met waterstof voor verwarming? Antwoord: Vooralsnog zijn geen tiny houses gepland in het plan.

Vraag 6: Houden de tuinen een 'groen' uitzicht. Kan worden voorkomen dat tuinen opgesloten zitten tussen de huizen?Antwoord: Voor een optimale opzet waarin aan veel factoren moet worden voldaan zullen de meeste achtertuinen (op wellicht enkele uitzonderingen na) van aan de rand van het plangebied gelegen woningen aansluiten aan bestaande achtertuinen.

Vraag 7: Kan worden voorkomen dat mensen een huis kopen met als doel om winst te maken? Zou er een constructie bedacht kunnen worden waarmee voorkomen wordt dat mensen een huis kopen met als doel om deze vrijwel direct met winst door te verkopen?Antwoord: De woningen worden verkocht met de verplichting dat de koper daar ook zelf daadwerkelijk moet gaan wonen. Te zijner tijd zal worden besloten of een anti-speculatie-beding in de koopakte wordt opgenomen.

Vraag 8: Kunnen meerdere woningtypen gerealiseerd worden? De twee genoemde stijlen zijn in mijn beeld ‘alledaags’. Welke andere vormen zijn er nog denkbaar? Is er een landelijke vorm mogelijk? Wellicht een combinatie van meerdere stijlen door elkaar waardoor er een wat kleurrijker beeld ontstaat? Antwoord: Uit de respons blijkt een voorkeur voor traditionele woningbouw. Meerdere stijlen passen hierbij en zullen met Welstand in relatie tot het nog op te stellen Beeldkwaliteitplan worden bepaald.

Vraag 9: Komen er vrije kavels in het plan?Antwoord: Dat besluit moet nog worden genomen.

THEMA 2: Verkeer en Parkeren


Vraag 10: is het mogelijk geen parkeervakken aan te leggen tegen de heg van Waalbandijk 17, in verband met mogelijke overlast?Antwoord: In het plan zullen de nodige parkeervakken worden gerealiseerd conform de parkeernorm. Ook in de buurt van Waalbandijk 17 zullen parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Vraag 11: Komen er ook parkeermogelijkheden op eigen erf? Hebben de nieuwe bewoners een eigen oprit op het perceel van de woning?Antwoord: Alle twee-onder-1-kap, vrijstaande woningen en enkele hoekwoningen hebben één of twee parkeerplekken op eigen terrein.

Vraag 12: Hoe wordt voorkomen dat de Hendrikstraat voor de ontsluiting van Molendel onevenredig zwaar wordt belast, met slechts twee ontsluitingen alleen op de Hendrikstraat plus straks nog een derde van plan 2 aan de kant van de oneven nummers? Denk aan: drempels weghalen (scheurvorming bestaande bebouwing) en bloembakken plaatsen zoals op de dijk? Vrachtverkeer weren? Noodzaak is minder geworden omdat bedrijf op nummer 6 ophoudt te bestaan. Misschien beter de focus te verleggen en een plan maken voor de oneven zijde waar veel beter een tweede ontsluiting te realiseren is die niet op de Hendrikstraat uitkomt? Veel van het verkeer komt ook langs de school...Antwoord: Bij de planuitwerking en het opstellen van het bestemmingsplan zullen we onderzoeken wat de gevolgen van het plan zijn voor de capaciteit van de Hendrikstraat en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.


THEMA 3: Groen en Water


Vraag 13: Is het mogelijk dat de afvoeren van regenwater van de woningen aan de Waalbandijk 17 en 15 ook aangesloten worden op de afwatering van het nieuwe plan?Antwoord: Bestaande woningen rondom het plan zullen niet op de afwatering van het nieuwe plan worden aangesloten. De benodigde capaciteit wordt berekend op de nieuw te bouwen woningen.

Vraag 14: Komen in de wijk ook laadpalen voor elektrische auto's?Antwoord: Gemeente Zaltbommel voert vooralsnog een reactief beleid op openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Mits ruimtelijk en economisch inpasbaar staat niets openbare laadpalen in het plan in de weg, maar de gemeente voert zelf geen actief beleid om ze te laten aanleggen. Uiteraard kan iedere inwoner wel een laadpaal op eigen terrein aanvragen.

Vraag 15: Kan een poel worden toegevoegd aan de bestaande sloten rondom het terrein?Antwoord: Tijdens de watertoets zal een capaciteitsberekening worden opgesteld waaruit moet blijken hoeveel water moet worden geborgen en met het Waterschap zal worden besproken op welke wijze dat zal worden geborgd.

Vraag 16: Kunnen de woningen haaks op de Peperstraat worden gesitueerd (zie model 2 – De Singel), zodat het uitzicht maximaal behouden wordt voor de bewoners van de Peperstraat?Antwoord: Het model waar het meest voorkeur naar uit lijkt te gaan in combinatie met een optimalisatie van het plan zal bepalend zijn voor de positie van de woningen. Vooralsnog lijkt het erop dat de woningen op die plek niet haaks op de achtertuinen van de Peperstraat komen.

Vraag 17: Is het mogelijk een verbreding van de sloot bij de achtertuinen van de Peperstraat te realiseren? Dit draagt bij aan betere wateropvang, meer afstand tot bestaande tuinen van de Peperstraat en tot slot bevordert het de veiligheid (geen toegang voor onbevoegden) en meer privacy van de bewoners Peperstraat. Van de nieuwe woonwijk kan men dan niet bij de percelen van de Peperstraat komen.Antwoord: Zie antwoord vraag 15.

Vraag 18: Is het mogelijk om een groenstrook met bijvoorbeeld bomen langs de scheiding van de huizen aan de Peperstraat te hebben. En eventueel een bredere sloot.Antwoord: De uiteindelijke keuze voor het voorkeursmodel vloeit voort uit de input die we hebben ontvangen op de website, input van de verschillende afdelingen van de gemeente en instanties en de financiële haalbaarheid. Zoals het er nu naar uit ziet zal er geen groenstrook komen tussen de tuinen van de woningen aan de Peperstraat en de tuinen van de nieuwbouwwoningen aangezien ons inziens daar ook voldoende afstand aanwezig is.


Vragen en antwoord op basis van vragenuurtje Molendel Gameren d.d. 20 juli jl.


Op dinsdag 20 juli jl. is er een online vragenuurtje georganiseerd, met als doel om vragen van belangstellenden te beantwoorden over de peiling via BuurtPeil. Daarnaast is ook een korte toelichting geboden bij de plannen. Dit was geen officiële inspraakavond, al zijn wel inhoudelijke vragen beantwoord.Model 1: De Lanen


Er waren geen vragen specifiek voor model 1.
Model 2: De Singel


Vraag 1: Kunnen de nieuwe parkeerkoffers in model 2 ook bereikbaar worden gemaakt voor de aangrenzende percelen aan de Peperstraat?Antwoord: de haalbaarheid van deze wens zal worden verkend in de verdere uitwerking van de modellen. Toezeggingen kunnen in deze fase echter niet worden gedaan.

Vraag 2: Hoe verhoudt de verharding (weg en keerlus) in het noordwesten van het model zich tot de bepaling in het ruimtelijk kader dat binnen 50 meter van de Waalbandijk geen bebouwing mag komen?Antwoord: ‘bebouwing’ in deze bepaling heeft betrekking op het uitgeven van kavels. Een vorm van verharding (asfalt of een waterdoorlatende verharding) is wel toegestaan

Vraag 3: Wat is de te verwachten diepte van de kavels?Antwoord: Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Met een ruimte bandbreedte tussen 15 tot 30 meter moet op dit moment rekening worden gehouden

Vraag 4: Is het met de beschikbare perceeloppervlakte van Molendel Gameren überhaupt mogelijk om 90 tot 100 woningen te realiseren binnen de normen die gelden voor nieuwbouw in dit gebied?Antwoord: de oppervlakte van het terrein bedraagt circa 4,5 hectare. Met als kengetal ongeveer 20 tot 25 woningen per hectare is de perceeloppervlakte toereikend voor circa 100 woningen.

Vraag 5: Wat wordt precies verstaan onder de term ‘verharding’?Antwoord: verharding betreft oppervlakken geschikt voor parkeren, (voet)paden en wegen voor de ontsluiting van de wijk.

Vraag 6: Welke faciliteiten worden getroffen voor het opladen van elektrische auto’s?Antwoord: Gemeente Zaltbommel voert vooralsnog een reactief beleid op openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s. Mits ruimtelijk en economisch inpasbaar staat niets openbare laadpalen in Molendel Gameren in de weg, maar de gemeente voert zelf geen actief beleid om ze te laten aanleggen. Uiteraard kan iedere inwoners wel een laadpaal op eigen terrein aanvragen. Door omwonende wordt opgemerkt dat hij verwacht dat de vraag naar deze infrastructuur binnen 2 jaar dermate zal zijn gestegen, dat deze laadpalen nodig zullen blijken.

Vraag 7: Wat is het vierkante blokje in het uiterste zuidoosten van het plangebied?Antwoord: het vierkante blokje representeert een toekomstige schuur op het terrein van de grondeigenaar. Hoewel opgenomen in alle tekeningen van het plangebied, blijft deze grond in eigendom van de huidige grondeigenaar. Hij is voornemens hier een schuur te plaatsen voor hobbymatig gebruik. Hier zal geen appartementencomplex verrijzen.Model 3: De Woerden


Vraag 8: Hoe hoog zijn de woerden (woonheuvels) waarover in dit model wordt gesproken?Antwoord: deze woonheuvels zullen 0,7 tot 1,0 meter boven maaiveld komen te liggen. Het type bebouwing staat nog niet vast, maar rijtjeswoningen zijn waarschijnlijk. De hoogte van de bebouwing staat ook nog niet vast.

Vraag 9: Welke functie heeft de verharding rondom de woerden in dit model?Antwoord: Deze verharding is niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Primair gebruik zal voor voetgangers zijn, mogelijk aangevuld met aan- en afvoer richting parkeerplekken‘Model-overstijgende’ vragen


Vraag 10: Wordt in de aansluiting op de Hendrikstraat rekening gehouden met een andere ruimtelijke ontwikkeling aan de overzijde van de Hendrikstraat?Antwoord: de verkeerskundige samenhang tussen beide projecten heeft de aandacht van de gemeente. Er zal ofwel voldoende afstand moeten komen tussen de verkeersaansluitingen op de Hendrikstraat van beide projecten, ofwel toegewerkt moeten worden naar een kruispunt.

Vraag 11: Is het mogelijk om meer groen aan te leggen op de grens van het plangebied (o.a. met noordelijk deel van de Peperstraat en voor woningen aan de Waalbandijk), waardoor een meer-natuurlijke scheiding ontstaat tussen de tuinen van de huidige en toekomstige bewoners?Antwoord: de haalbaarheid van deze wens zal worden verkend in de verdere uitwerking van de modellen. Toezeggingen kunnen in deze fase echter niet worden gedaan.

Vraag 12: Is het mogelijk om hoofdzakelijk vrijstaande woningen op rand van het plangebied te situeren, zodat de (voornamelijk) bestaande vrijstaande woningen van de Peperstraat achterburen krijgen met een relatief diepe tuin?Antwoord: In de volgende fase van uitwerking zal met een groot aantal stakeholders worden bekeken wat de optimale verdeling van woningtypen (rijtjeswoningen, vrijstaand woningen, huur, koop, enz.) is over het plangebied. Zo is met woningstichting De Kernen overeengekomen dat 27 huurwoningen worden gerealiseerd. Deze woningen zullen waarschijnlijk over het plangebied worden verdeeld. Als onderdeel van bovenstaande ‘puzzel’ is deze vraag genoteerd en zal worden meegenomen. Toezeggingen kunnen in deze fase echter niet worden gedaan.

Vraag 13: Wanneer is het plan definitief? Wanneer wordt gestart met de bouw?Antwoord: Vrijdag 23 juli a.s. wordt deze eerste participatiefase afgesloten. De opgehaalde input uit deze eerste fase wordt vertaald naar een voorkeursmodel. Als onderdeel van die vertaalslag zijn ook een aantal individuele gesprekken gepland en wordt gesproken met gemeente en andere instanties, zoals het waterschap Rivierenland. De verwerking van deze input moet eind november 2021 leiden tot het genoemde voorkeursmodel. Daarna volgt een volgende stap in de detaillering, bijvoorbeeld welk type woningen waar in het plan gesitueerd zullen worden. Dat beeld zou begin 2022 beschikbaar moeten kunnen zijn. Om te komen tot realisatie moet daarna de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. De verwachting is dat deze procedure circa een jaar in beslag neemt. Start bouw zou dan begin 2023 kunnen plaatsvinden.

Vraag 14: Waarom was de aankondiging voor de bijeenkomst niet direct gecommuniceerd aan de degenen die zich op BuurtPeil hadden aangemeld om “op de hoogte te blijven”?Antwoord: dit vragenuurtje was in beginsel bedoeld om omwonenden te ondersteunen in het gebruik van BuurtPeil. Organisatoren mikten door de aankondiging via de Dorpsraad dus vooral op mensen die zich nog niet hadden laten horen of aangemeld via BuurtPeil. Zou dit een officiële inspraakavond zijn geweest, dan had u uiteraard wel een e-mail ontvangen als u zich had aangemeld om “op de hoogte te blijven”. Hoewel uiteindelijk hoofdzakelijk inhoudelijke onderwerpen zijn behandeld, was vanavond dus geen (officiële) inspraakavond.

Vraag 15: Wanneer is het volgende participatiemoment?Antwoord: wanneer het voorkeursmodel af is, zal wederom om uw reactie worden gevraagd. De verwachting is (zoals hierboven genoemd) dat dit rond december 2021 zal zijn. Mits de coronasituatie het toestaat zal daar óók een fysieke bijeenkomst voor worden georganiseerd.